ISO-9001

ЗА НАС

Фирмата е основана през 1991 година като Едноличен търговец. Десет години по-късно е преобразувана като „И+И 91” ООД.

25 години фирмената политика е насочена към усъвършенстване и усвояване на новите технологии, за да удоволетвори високите изисквания на съвременния свят. За това свидетелстват множеството изпълнени проекти и референциите на инвеститорите.