ISO-9001

Оперативни програми

 

 

 

 

 

„И+И 91” ООД е водеща компания в областта на отоплителните, вентилационни и

климатични системи в България. Двадесет и пет години фирмата разработва иновативни

решения и се стреми да удовлетвори високите изисквания на своите клиенти. „И+И 91” ООД

е член на Българската строителна камара. На 14.01.2021 г.  дружеството стартира изпълнението на

договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0563-C01, финансиран от

ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е подкрепа

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от

пандемията COVID-19 чрез осигуряване на оборотни средства. Очакваните резултати

от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на

средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

и стабилност на работни места. Общия размер на отпуснатат безвъзмездна финансова

помощ е 150 000,00 лева, от които от които 127 500,00 лв. европейско и  22 500,00 лв. национално

съфинансиране. Периодът на изпълнение на сключения административен договор

за безвъзмездна финансова помощ е 3 месеца, считано от 14.01.2021 г.