ISO-9001

Референции

Настоящата референция се издава на фирма „И+И 91" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Пеячевич" 14.

 

През 2014 г. възложихме на фирма "И+И 91" ООД изпълнението на строително - монтажни работи на обект: „Специализирана Очна Болница в УПИ VIII - 16 „за болнично заведение" в кв. 3 по плана на жил. група западно от болн, к-с на ВМИ, гр.Варна".

 

Работата беше изпълнена качествено и в срок при икономически обосновани инженерни решения, съобразявайки се с нашите желания като Възложител.

 

По време на изпълнението на инсталациите, фирмата упражняваше и редовен надзор, което допринесе за избягване на евентуални грешки и удължаване на сроковете за реализация. Вследствие на съвместната ни дейност се уверихме във високия професионализъм на работниците и служителите във фирмата и с настоящото се възползваме от възможността да препоръчаме фирмата като правилния партньор.  

 

Работата на "И+И 91"ООД се отличава с точност, коректност и професионализъм.

 

11.03.2016, гр. София

АГРОГРУП ЕКЗАКТ ООД