ISO-9001

Лицензии и сертификати

Разрешение да извършва дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност /съдове под налягане/