ISO-9001 ISO-14001 OHSAS-18001

Лицензии и сертификати

Разрешение да извършва дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност /съдове под налягане/